Header Graphic
Kokoro Kai Ju-Jitsu Association
nunchaku
 


Nunchaku Anatomy.                                                                                               

1. HIMO - Rope
2. KONTO - Top
3. ANA - Hole
4. JOKON BU - Upper Area
5. CHUKON BU - Middle Area
6. KIKON BU - Lower Area
7. KONTEI - Bottom